تبلیغات
قدمتون ری چیشلمون - خدا کند که آخر هر خنده ای به گریه ختم نشود
امیر المومنین(ع): حق را بگو اگر چه به ضررت باشد.